Vedtægt for Melby Mølles bevarelse

 

§ 1
Foreningens navn er: Melby Mølles Bevarelse.

§ 2
Foreningens formål er at bevare Melby Mølle samt det gamle brandsprøjte / sprøjtehus som en lokal seværdighed og turistattraktion og et synligt minde om en hensvunden dansk næringsvej, der i høj grad har præget Melbys liv og kultur.

§ 3
Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling.
Generalforsamlingen er i alle henseender foreningens øverste myndighed. Den til enhver tid siddende formand og kasserer pålægges at administrere foreningens midler. Det påhviler den samlede bestyrelse at træffe de nødvendige beslutninger vedr. møllens, sprøjtehusets og sprøjtens vedligeholdelse.
Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 4
Enhver, der måtte have interesse i møllens bevarelse, kan ved indbetaling af et årligt bidrag på minimum 75 kr. optages som medlem af foreningen og har dermed stemmeret på generalforsamlingen.

§ 5
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelsen og snarest herefter offentliggøres på foreningens hjemmeside.
Dagsordenen skal for generalforsamlingen indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af beretning vedr. det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer på lige årstal og 2 på ulige årstal samt valg af 2 suppleanter.
  6. Valg af 2 revisorer (1 på lige og 1 på ulige år) og 1 revisorsuppleant.
  7. Eventuelt

§ 5a
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes og afholdes efter samme regler som en ordinær generalforsamling, hvis bestyrelsen eller mindst ¼ af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter ønske om dette.

§ 6
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
Revisorer vælges for 2 år ad gangen.
Suppleanter vælges for 1 år.
Ethvert bestyrelsesmedlem forpligter sig til at deltage i opsyn og vedligehold af møllen i videst muligt omfang, ligesom arrangementer i og omkring møllen udliciteres blandt bestyrelsesmedlemmerne.
Den på generalforsamlingen valgte bestyrelse konstituerer sig selv ved valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær og bestyrelsesmedlemmer.
I tilfælde af stemmelighed ved afstemning i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.
Formand og næstformand kan ikke samtidig være kasserer.

§ 7
På generalforsamlingen kan fremmødte, der er optaget som medlemmer afgive stemme. Afstemning afgøres ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer.
Der skal foretages skriftlig afstemning, hvis det kræves af 1 medlem.

§ 8
Dokumenterede udgifter i forbindelse med bestyrelsens arbejde for foreningen betales af foreningens midler.

§ 9
Formanden og kassereren har tegningsretten i foreningen.

§ 10
Foreningen kan kun opløses ved behandling på en generalforsamling hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer er til stede.
Hvis 2/3 af medlemmerne ikke er tilstede kan opløsning først besluttes på en ekstraordinær generalforsamling med 2/3 af de fremmødte stemmer.
I tilfælde af foreningens opløsning, tilfalder eventuelle værdier og formue Halsnæs Kommune eller et lokalt formål bestemt af generalforsamlingen.
Ovenstående vedtægter er revideret og godkendt af generalforsamlingen den 30. maj 2017.
Og efterfølgende

 

Revideret og godkendt af generalforsamlingen den 31. maj 2019.

Hent fil i pdf.format

Del siden