Indkaldelse til generalforsamling den 27 maj 2022

beretning fra år 2021

Referat generalforsamling 28.05.2021

Referat fra generalforsamling 2020

Referat fra ordinær Generalforsamling

Fredag den 7. august 2020 kl.19:00 i telt v/Møllen

Til stede var 20 bidragsydere til Møllen

 

1.  Valg af dirigent

Formanden bød velkommen og foreslog Kim Snekkerup som dirigent. Kim blev valgt.

Kim konstaterede at generalforsamlingen ikke var indkaldt og afholdt efter bestemmelserne i vedtægterne.

Der var tidligere indkaldt korrekt, men dette måtte aflyses pga. forholdsreglerne om forebyggelse af smittefare med Cowid-19

Derfor afholdes denne generalforsamling først nu i august måned og indkaldelsen er sket via hjemmeside, opslag og mundtlig information.

De fremmødte godkendte at gennemføre generalforsamlingen.

2.  Formandens beretning

Der har ikke været Mølledag i juni i år da Møllerforeningen aflyste pga. Corona.

Mølledagen i 2019 gik godt, der var mange der besøgte os og vejret var godt. Der var boder med mad og drikke som vanligt, musik og folkedans m. hoppeborg til børnene, en rigtig god dag.

I 2019 har vi også haft besøg af Møllerforeningen med en dag på Krudt-værksmuseet, rundvisning i Møllen og efterfølgende frokost i Sogne-gården, som vi havde lånt.

Vedrørende Melby Mølles fremtid har der henover 2019 og 2020 været en del bestyrelsesmøder og arbejdsdage, vi er gået i gang med renovering, der kommer bedre adgang til Møllen med en lang rampe så gangbesværede bedre kan komme op på og ind i Møllen.

Møllen er blevet malet, det har bestyrelsen selv stået for, asfalten er fjernet og grus er lagt i stedet.

I møllen kommer der ny skiltning ved de forskellige genstande og ved Møllens indgang bliver der sat et informationshus op.

Pladsen omkring Møllen bliver gjort om, der bliver bænke og blomster-kasser, en sti fra pladsen og ned til grusvej.

Derudover er sprøjtehuset blevet kalket, der er lukket af ind til rummet hvor vi opbevarer bænke, det var ellers blevet et forsamlingssted for elever fra skolen.

Alt dette har kunnet lade sig gøre, da vi har fået følgende beløb fra de fonde vi har søgt om midler fra til bevarelse af Melby Mølle.

  1. Kr.   64.500                 LAG-gearingspulje fra kommunen i 2019
  2. Kr.   25.000                 Nordeafonden i 2020
  3. Kr.   20.000                 Visionspuljen i kommunen i 2020
  4. Kr.   50.000                 Varelotteriet
  5. Kr. 100.000                 Augustinusfonden i 2020

           Kr. 259.500                I alt.

Vi forventer endnu et beløb fra LAG-midler (EU) på kr. 87.500

Medlemstallet er stigende, medlemskontingentet for de første 8 måneder er på kr. 19.485

Bestyrelsen forventer at holde indvielse den 10. oktober 2020 så skulle alt arbejdet være færdigt.

Jeg vil slutte med at sige TAK til bestyrelsen for det store arbejde gennem det sidste år.

Til sidst kan jeg oplyse at Melby Mølle kan følges på vores hjemmeside www.melbymoelle.dk 

3.  Fremlæggelse af regnskab

Regnskabet var udleveret til publikum.

Kassereren havde kun få bemærkninger og der var nogle få forståelsesspørgsmål fra deltagerne.

Der var derudover ingen bemærkninger, hvorfor det blev godkendt.

4.  Indkomne forslag

Ingen

5.  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

På valg til bestyrelsen var:
Mona L. Thune, Aage Thune og Ole Max Olsen

På valg som suppleanter er: Hans Buur og Kim Snekkerup

Mona og Aage blev genvalgt for 2 år. Ole ønskede ikke at modtage genvalg til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslog Henrik Bendix som herefter blev valgt.

Hans Buur ønskede ikke genvalg som suppleant i stedet for blev Ole Max Olsen valgt. Desuden blev Kim Snekkerup genvalgt.

6.  Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

På valg som revisor er: Palle Blom som blev genvalgt for 2 år.

På valg som revisorsuppleant er: Bent Schubert, som blev genvalgt

Revisor Bent Jacobsen meddelte, at han ønskede at udtræde et år før hans valgperiode, udløb pga. alder.
Bent Faureholm blev valgt som ny revisor for 1 år.

7.  Eventuelt

Der blev spurt om bommene bliver fjernet. Svar: Bestyrelsen drøfter dette.

Der blev vist et stort billede af Møllen som vi har haft stående i Møllens depot. Bestyrelsen vil overveje hvordan vi vil udstille de billeder vi har.

Bente meddelte at hun også har et billede af møllen, som foreningen godt måtte få.

Kim fortalte om tankerne for fremtiden – bedre PR og Skiltning via Halsnæs kommune, blive en del af ”Kongernes Nordsjælland” og evt. kontakte turister der kommer til Hundested med krydstogtskibe (hvis det igen bliver aktuelt).

 

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden.

Derefter var der hyggeligt samvær med kaffe og kage.

 

Godkendt, Melby den 11.8.2020

Bestyrelsen.

Torben Andersen, Mona L.Thune, Aage Thune, Jan Eriksen, Henrik Bendix

 

 

Dirigent.

Kim Snekkerup